Automatisch Consolideren

uw pro­bleem
Uw bedrijf heeft ves­ti­gin­gen in ver­schil­len­de lan­den. Deze ves­ti­gin­gen heb­ben ver­schil­len­de boek­houd­sys­te­men. Aan u de taak om van al deze cij­fers een gecon­so­li­deer­de jaar­re­ke­ning te maken. Hier­bij moe­ten inter­com­pa­ny trans­ac­ties geë­li­mi­neerd wor­den en koers­ver­schil­len op de juis­te manier wor­den ver­werkt. Dit is een com­plexe, tijd­ro­ven­de en fout­ge­voe­li­ge klus.

onze oplos­sing
Met behulp van XLRe­por­ting trek­ken we alle boek­houd­sys­te­men gelijk. Inter­com­pa­ny-trans­ac­ties wor­den auto­ma­tisch geë­li­mi­neerd. Deel­ne­min­gen wor­den vol­le­dig en/of pro­por­ti­o­neel gecon­so­li­deerd. Koers­ver­schil­len wor­den net­jes weg­ge­boekt. Met een druk op de knop heeft u een over­zicht van uw inter­com­pa­ny-posi­ties. U kunt op ieder gewenst niveau een over­zicht opvra­gen van de gecon­so­li­deer­de en/of enkel­vou­di­ge cij­fers. Het sys­teem con­so­li­deert voor u, zodat u tijd heeft om naar de inhoud van de cij­fers te kij­ken.