Bas Jansen

Bas is een gedre­ven con­sul­tant met een pas­sie voor Excel, pro­gram­me­ren en hard­lo­pen. Van jongs af aan is hij gefas­ci­neerd door infor­ma­tie­ver­wer­king. Tij­dens zijn oplei­ding Tech­ni­sche Bedrijfs­kun­de heeft hij zich gespe­ci­a­li­seerd in infor­ma­tie­kun­de, orga­ni­sa­tie­ver­an­de­ring en finan­ci­eel mana­ge­ment. Ruim 7 jaar heeft hij gewerkt als finan­ci­eel SAP-con­sul­tant. In 2003 maak­te hij de over­stap naar ‘de ande­re kant’. Hij werd con­trol­ler bij CIAD en deed aan de VU de oplei­ding tot regis­ter con­trol­ler. Al snel ont­dek­te hij dat deze com­bi­na­tie hem een uniek inzicht gaf in de behoef­ten van de con­trol­ler en de moge­lijk­he­den van infor­ma­tie­sys­te­men. In 2008 waag­de hij de stap en begon hij met InfoAc­ti­on.