Eenvoudig Rapporteren

uw pro­bleem
U moet rap­por­te­ren over een of meer­de­re bedrijfs­on­der­de­len. De beno­dig­de infor­ma­tie zit ver­spreid over ver­schil­len­de sys­te­men. De stan­daard­rap­por­ten ver­tel­len u niet wat u weten wilt. U weet dat  de data in de sys­te­men zit, maar het lijkt onmo­ge­lijk om de voor u rele­van­te infor­ma­tie auto­ma­tisch samen te bren­gen in een dui­de­lij­ke rap­por­ta­ge. Toch maar weer knip­pen en plak­ken in Excel.

onze oplos­sing
Bij InfoAc­ti­on den­ken we in eer­ste instan­tie als con­trol­lers. Voor­dat we iets gaan maken wil­len we eerst goed begrij­pen wel­ke infor­ma­tie u nodig heeft en waar u die voor wilt gebrui­ken. Samen bepa­len we hoe we deze infor­ma­tie het bes­te kun­nen pre­sen­te­ren: in een dash­board of in een over­zich­te­lij­ke rap­por­ta­ge die ver­de­re ana­ly­se toe­laat. Tot slot gaan we na in wel­ke sys­te­men de beno­dig­de data is vast­ge­legd. Het is niet altijd nodig om te beschik­ken over een duur busi­ness intel­li­gen­ce-sys­teem om die gege­vens auto­ma­tisch uit uw sys­teem te halen. Met rela­tief goed­ko­pe, maar effec­tie­ve soft­wa­re als XLRe­por­ting of Jet Reports en soms met maat­werk in Excel cre­ë­ren we een rap­por­ta­ge­sys­teem waar­in uw infor­ma­tie­vra­gen cen­traal staan, zodat u met een druk op de knop, in een oog­op­slag kunt inzoo­men op de ver­schil­len­de onder­de­len. U heeft weer tijd voor het ver­haal ach­ter de cij­fers.