Ons Bereiken

Wel­kom. InfoAc­ti­on speelt met Het Nieu­we Wer­ken. Dit bete­kent onder ande­re dat we er voor kie­zen om ‘kan­toor­loos’ te wer­ken. Een bezoe­kadres zult u op deze site niet vin­den. Ons kan­toor is een vir­tu­e­le omge­ving, waar wij samen­wer­ken aan con­cre­te oplos­sin­gen. Je komt ons tegen bij u op loca­tie, een ves­ti­ging van Seats2Meet of een com­for­ta­ble hotel­loun­ge ergens langs de snel­weg. Hier­door heb­ben wij een gro­te mate aan flexi­bi­li­teit en zit­ten wij als het ware altijd bij u om de hoek. U kunt ons natuur­lijk pri­ma berei­ken per e‑mail of tele­foon.

mail ons op:
info@infoaction.nl

of bel ons op:
0418–870043