Over ons

Hal­lo, wij zijn InfoAc­ti­on. Onze visie zit ver­pakt in onze naam. Goe­de infor­ma­tie leidt tot actie. Daar wil­len wij onze klan­ten bij hel­pen. Data uit hun sys­te­men halen, deze omzet­ten in bruik­ba­re infor­ma­tie die leidt tot daad­wer­ke­lij­ke acties.

We wer­ken samen met een bre­de groep van klan­ten. Van gro­te fabri­kan­ten van con­su­men­ten­goe­de­ren, tot mid­del­gro­te pro­duc­tie­be­drij­ven. Van zorg­in­stel­lin­gen tot gro­te scho­len­ge­meen­schap­pen. Dat is het mooie van ons werk. Infor­ma­tie is over­al.

We kij­ken met vol­doe­ning op ons werk terug als onze klan­ten aan­ge­ven dat ze over bete­re infor­ma­tie beschik­ken. Dat we mer­ken dat ze hier­door extra stap­pen gaan zet­ten. Klan­ten die terug­ko­men met de vraag om een maan­de­lijk­se prog­no­se in te rich­ten. Of extra rap­por­ta­ges wil­len die meer inzicht geven in hun bedrijfs­pro­ces­sen.