Peter Gutte

Peter wil eruit halen wat erin zit, als con­sul­tant, vader van 4 en moun­tain­bi­ker. ‘Just Do It’ is zijn mot­to. In zijn werk wordt hij gedre­ven door de ambi­tie om bedrijf­s­ef­fi­ci­ën­tie en ‑effec­ti­vi­teit te ver­gro­ten. Hij wil betrouw­ba­re, kwa­li­ta­tief goe­de infor­ma­tie leve­ren die helpt bij het nemen van snel­le en cor­rec­te beslis­sin­gen. Door zijn werk bij mul­ti­na­ti­o­nals als Pro­vi­mi en SaraL­ee heeft hij rui­me erva­ring als all­round con­trol­ler. Hier­door begrijpt Peter als geen ander dat infor­ma­tie en con­trol­ling niet uit elkaar getrok­ken kun­nen wor­den. Bij InfoAc­ti­on is hij in staat deze twee werel­den te com­bi­ne­ren.