Petra Weisenborn

Als Pet­ra din­gen doet, doet zij ze goed. Ze houdt van cij­fers en uit­da­gen­de vraag­stuk­ken, het liefst in com­bi­na­tie. Na haar pro­mo­tie in de wis- en natuur­we­ten­schap­pen heeft Pet­ra 10 jaar diver­se func­ties op het Research Labo­ra­to­ri­um van Uni­lever gehad. Tij­dens een drie­ja­rig ver­blijf in Cali­for­nia groei­de haar inte­res­se in bedrijfs­cij­fers en haal­de zij haar MBA en MA Eco­no­mics. Terug in Neder­land werd zij con­trol­ler bij CIAD. Bij InfoAc­ti­on is zij in haar ele­ment; het ont­wik­ke­len van goe­de stuur- en mana­ge­ment­in­for­ma­tie is in ieder bedrijf weer een nieu­we uit­da­ging. Pet­ra is van­af het begin betrok­ken bij InfoAc­ti­on en staat samen met Bas aan het roer.