Steeds Vooruitkijken

Uw pro­bleem

U leeft in een wereld waar­in u een jaar­bud­get maakt, maar waar­in u al in de eer­ste maan­den van het jaar ziet dat het anders gaat lopen. Dat vindt u niet erg, zolang u maar scherp hebt waar het met de belang­rijk­ste pro­duc­ten en dien­sten van het bedrijf naar­toe gaat. U wilt peri­o­diek  een goe­de fore­cast kun­nen maken en daar­bij liefst wat spe­len met vari­a­be­len om “what if” scenario’s te kun­nen door­re­ke­nen. Daar­bij wilt u ook het oor­deel van meer men­sen in uw bedrijf mee­ne­men.

Onze oplos­sing

Wij kun­nen u hel­pen bij het maken van een fore­cast. We gebrui­ken daar­voor de web­ba­sed tool XLRe­por­ting waar­mee we een fore­cast model inrich­ten dat toe­ge­spitst is op uw wen­sen. U kunt bij de fore­cast net zo mak­ke­lijk gebruik maken van niet-finan­ci­ë­le gege­vens als van finan­ci­ë­le gege­vens. Spe­ci­a­le plan­func­ties hel­pen u om jaar­be­dra­gen te ver­de­len over de maan­den.

U kunt ervoor kie­zen steeds een vast aan­tal maan­den voor­uit te kij­ken, of u kunt vast­hou­den aan de hori­zon van het kalen­der­jaar jaar en kij­ken hoe het bedrijf zich ten opzich­te van het bud­get beweegt. U kunt ande­re men­sen in de orga­ni­sa­tie vra­gen u te hel­pen bij het maken van de fore­cast door ze rech­ten te geven om via de model­len hun input te geven op de fore­cast.

U kunt een fore­cast maken op uw eigen manier, zo dat u maxi­maal hou­vast hebt bij de keu­zes die u moet maken.