Zijn een prognose en een begroting nou echt zo verschillend?’

Pien staat met haar col­le­ga con­trol­ler Leon bij de kof­fie­ma­chi­ne. ‘Dat ligt er maar aan met wie je erover praat’, zegt hij. ‘Hier bij ons heb­ben we het bij een prog­no­se over de ver­wach­te cij­fers voor het lopen­de kalen­der­jaar. En bij een begro­ting over de geplan­de cij­fers voor de komen­de jaren.’

Ga ver­der met Zijn een prog­no­se en een begro­ting nou echt zo ver­schil­lend?’” lezen

Schoolleiding wil graag meedoen met het maken van de begroting

Con­trol­ler Albert kijkt ver­wach­tings­vol om zich heen. Pre­cies het juis­te gezel­schap om zijn zor­gen mee te delen. Hij werkt bij een gro­te onder­wijs­or­ga­ni­sa­tie in een regio waar zich een krimp van de bevol­king begint af te teke­nen. Dat bete­kent dat de scho­len reke­ning moe­ten gaan hou­den met moge­lijk min­der inkom­sten en hun kos­ten daar­mee in lijn moe­ten bren­gen. Recen­te­lijk leid­de dat al tot een fik­se ruzie bij het aan­kon­di­gen van een vaca­tu­re­stop. Hij denkt er met een ver­ve­lend gevoel in zijn maag aan terug. De begro­ting voor die school bleek te opti­mis­tisch te zijn geweest, en de vaca­tu­re­stop was nodig om gro­te ver­lie­zen te voor­ko­men. Ga ver­der met “School­lei­ding wil graag mee­doen met het maken van de begro­ting” lezen

Met pijn in het hart … begroten in Excel

Van­daag start het begro­tings­pro­ces. De komen­de maan­den zul­len in het teken staan van het opstel­len van de begro­ting van het komend jaar. Edwin zucht en zakt onbe­wust nog wat ver­der onder­uit. Het is niet als­of je gewo­ne werk stopt. Het bete­kent veel over­werk, eten op kan­toor en laat thuis. Wat Edwin nog wel het meest ver­baast, is dat ze hun begro­ting nog steeds maken met behulp van Excel. Een bedrijf van hun omvang en sta­tuur zou eigen­lijk toch veel bete­re soft­wa­re hier­voor in huis moe­ten heb­ben? Ga ver­der met “Met pijn in het hart … begro­ten in Excel” lezen