Soepel begroten: Van Informatie naar Actie

Je steekt ieder jaar veel tijd in de begro­ting voor je orga­ni­sa­tie. Je bent erva­ren en  goed in je vak. Toch zou je graag min­der tijd kwijt wil­len zijn met het con­so­li­de­ren van deel­be­gro­tin­gen, chec­ken op fou­ten en het samen­stel­len van alle rap­por­ta­ges. Lie­ver zou je tijd ste­ken in gede­gen ana­ly­ses. Dat kan, maar dan moet het begro­tings­pro­ces wel soe­pe­ler gaan lopen en zou je de rap­por­ta­ges mak­ke­lijk beschik­baar wil­len heb­ben.

Wij heb­ben in de afge­lo­pen 10+ jaar samen met onze klan­ten ken­nis en erva­ring opge­bouwd en begrij­pen hoe een begro­tings­pro­ces in elkaar zit. We kun­nen je hel­pen door samen met jou te kij­ken hoe de begro­ting soe­pe­ler tot stand kan komen. Cen­traal in onze aan­pak staat jul­lie begrot­ins­pro­ces. Op basis van dit pro­ces imple­men­te­ren we een op maat gesne­den begro­tings­sys­teem.  Wil je meer weten, vraag dan een vrij­blij­vend gesprek aan met één van onze advi­seurs.

Klik hier voor een gra­tis advies­ge­sprek