Edgar de Wit

Edgar is een enthou­si­as­te con­sul­tant en life hac­ker. Hij zet zijn tan­den graag in pro­ble­men en is altijd op zoek naar de meest prak­ti­sche oplos­sing. Na zijn stu­die Bedrijfs­eco­no­mie ging hij in 2006 aan de slag als assis­tent con­trol­ler in con­fe­ren­tie­ho­tel Kon­takt der Kon­ti­nen­ten in Soes­ter­berg. Hier kwam hij in aan­ra­king met het opzet­ten van het sala­ris­sys­teem, de tijd­re­gi­stra­tie en her­in­rich­ten van de finan­ci­ë­le admi­ni­stra­tie. Hij werd gegre­pen door het ICT-virus en maak­te de omme­zwaai naar de func­tie Func­ti­o­neel Beheer­der bij Sta­ter, een hypo­theek­dienst­ver­le­ner. Hij leer­de veel over het samen­voe­gen van finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning en ICT. Hij ont­dek­te dat hij veel lol had in het oplos­sen van vraag­stuk­ken in Excel, maar de bedrijfs­eco­no­mi­sche kant mis­te. Bij InfoAc­ti­on vond hij de func­tie die bei­de com­bi­neert.