Zijn een prognose en een begroting nou echt zo verschillend?’

Pien staat met haar col­le­ga con­trol­ler Leon bij de kof­fie­ma­chi­ne. ‘Dat ligt er maar aan met wie je erover praat’, zegt hij. ‘Hier bij ons heb­ben we het bij een prog­no­se over de ver­wach­te cij­fers voor het lopen­de kalen­der­jaar. En bij een begro­ting over de geplan­de cij­fers voor de komen­de jaren.’

Ga ver­der met Zijn een prog­no­se en een begro­ting nou echt zo ver­schil­lend?’” lezen

Miskleun met prognose gaf het laatste zetje

Con­trol­ler Hans trom­melt met zijn vin­gers op zijn bureau. Hij kijkt naar zijn com­pu­ter­scherm. De cij­fers t/m febru­a­ri zijn zojuist beschik­baar gesteld door de afde­ling finan­ci­ën. Hij moet aan het mana­ge­ment toe­lich­ten of het jaar finan­ci­eel ver­loopt zoals begroot. Uit wat hij ziet kan hij geen ant­woord aflei­den op die vraag. Bij diver­se bedra­gen trekt hij zijn wenk­brau­wen op. Ze lij­ken in de verste ver­te niet op 1/6 deel van het begro­te jaar­be­drag. Ga ver­der met “Mis­kleun met prog­no­se gaf het laat­ste zet­je” lezen