Zijn een prognose en een begroting nou echt zo verschillend?’

Pien staat met haar col­le­ga con­trol­ler Leon bij de kof­fie­ma­chi­ne. ‘Dat ligt er maar aan met wie je erover praat’, zegt hij. ‘Hier bij ons heb­ben we het bij een prog­no­se over de ver­wach­te cij­fers voor het lopen­de kalen­der­jaar. En bij een begro­ting over de geplan­de cij­fers voor de komen­de jaren.’

Uitkomsten of proces

Nu heb je het over de uit­kom­sten’ ant­woordt Pien. ‘Over het over­zicht met cij­fers waar boven staat Prog­no­se of Begro­ting met een jaar­tal erach­ter. Maar als je nou kijkt naar de ingre­di­ën­ten die je in het pro­ces gebruikt om tot die cij­fers te komen, dan ben je toch steeds met dezelf­de din­gen bezig? Dan heb je het bij­voor­beeld over inkom­sten die bepaald wor­den door stu­dent- of leer­ling­aan­tal­len, en loon­kos­ten die bepaald wor­den door de per­so­neels­for­ma­tie, en ga zo maar door.’

Daar heb je gelijk in’ zegt Leon. ‘Het gaat steeds om dezelf­de onder­lig­gen­de gege­vens, en hoe de orga­ni­sa­tie denkt over de ont­wik­ke­ling daar­van in de tijd. Voor de manier waar­op je met die gege­vens bezig bent maakt het niks uit of je nu met een prog­no­se of een begro­ting bezig bent.’

Dubbel werk

Dan vraag ik me af waar­om we zoveel dub­bel werk doen’ zegt Pien. ‘Na de zomer­va­kan­tie moe­ten we eerst zor­gen voor ople­ve­ring van de prog­no­se. Dat doen we met for­mu­lie­ren die daar spe­ci­aal voor zijn inge­richt. En als we klaar zijn met de prog­no­se dan moe­ten we met ande­re for­mu­lie­ren gaan wer­ken aan de begro­ting, ook weer spe­ci­aal daar­voor inge­richt. Als in de prog­no­se for­mu­lie­ren een paar extra kolom­men voor een begro­ting wor­den toe­ge­voegd, dan kun­nen we toch mak­ke­lijk met de prog­no­se for­mu­lie­ren ver­der wer­ken? ‘

Goed idee

Ja’ ant­woordt Leon. ‘Het is hier his­to­risch zo gegroeid om die twee pro­ces­sen uit elkaar te trek­ken en er twee ver­schil­len­de sets van for­mu­lie­ren bij te gebrui­ken. Maar eigen­lijk kun­nen we best het hele jaar wer­ken met één set goed inge­rich­te for­mu­lie­ren. Het zou een aan­pas­sing van onze manier van wer­ken bete­ke­nen, maar Ik zie de voor­de­len wel. Goed idee. Laten we het in het eerst­vol­gen­de con­trol­lers over­leg bespre­ken.’

Zou dit ook voor mij kunnen werken?

We mer­ken bij onze klan­ten dat ze het maken van een prog­no­se veel werk vin­den. Het is een pro­ces dat een paar keer per jaar loopt, en steeds veel tijd kost. In over­leg heb­ben we for­mu­lie­ren ont­wor­pen waar­in bron­ge­ge­vens mak­ke­lijk ver­verst kun­nen wor­den, en waar­in ze aan de slag kun­nen voor zowel een prog­no­se als een begro­ting.

Voorbeeld

Hier­on­der staat een illu­stra­tie van een van de for­mu­lie­ren. Er zijn meer for­mu­lie­ren die samen alles bere­ke­nen wat nodig is. De orga­ni­sa­tie werkt er het hele jaar in. Beheer ver­verst peri­o­diek rea­li­sa­tie gege­vens.

Steeds is op gecon­so­li­deerd niveau een rap­port van prog­no­se en begro­ting beschik­baar.